• Моментално избелване
  • До 8 нюанса по-бели зъби
  • Активно отстранява петната
  • Заздравява зъбите
  • Клинично доказани безопасност и ефективност
Комплект за професионално избелване на зъбите в домашни условия за МОМЕНТАЛЕН ефект

Договор за уебсайт на Sylphar

Уебсайтът IWHITEINSTANT.COM („Сайтът“) е онлайн информационна услуга, предоставяна от Sylphar (Силфар) (("IWHITEINSTANT.COM"), обвързана със спазването от Ваша страна на изложените по-долу условия. МОЛИМ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДОСТЪП ДО ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ САЙТ. С ВЛИЗАНЕТО СИ В ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. IWHITEINSTANT.COM МОЖЕ ДА ИЗМЕНЯ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО ТАКИВА ПРОМЕНИ ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОМЕНЕНИЯ ДОГОВОР В САЙТА. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА ПРЕГЛЕЖДАТЕ ДОГОВОРА ПЕРИОДИЧНО,ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТИЯТ ВИ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА СЕ СЧИТА ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНЕНИЯ ДОГОВОР.

1. Авторско право, лицензи и представяне на идеи.

Цялото съдържание на Сайта е защитено от международните закони за авторското право и търговските марки. Собственикът на авторските права и търговските марки е IWHITEINSTANT.COM, неговите свързани дружества и трети лица лицензодатели. ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗМЕНЯТЕ, КОПИРАТЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТЕ, ПРЕПУБЛИКУВАТЕ, КАЧВАТЕ, ПУБЛИКУВАТЕ, ПРЕДАВАТЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, МАТЕРИАЛА В САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕКСТ, ГРАФИКА, КОД И/ИЛИ СОФТУЕР. Можете да отпечатвате или сваляте части от материала от различни раздели на Сайта единствено за Ваша нетърговска употреба, при условие, че се съгласявате да не променяте или заличавате каквито и да е съобщения за авторски или имуществени права от материалите. Съгласявате се да предоставите на IWHITEINSTANT.COM неизключителен, без лицензионни такси, валиден за целия свят, безсрочен лиценз, с правото на преотстъпване (подлиценз), възпроизвеждане, разпространение, предаване, създаване на производни разработки, публично показване и публично демонстриране на всички материали и друга информация (включително и без ограничение идеи, съдържащи се в него за нови или усъвършенствани продукти и услуги), които представяте в публични раздели на Сайта (като информационни бюлетини, форуми и тематични групи) или по електронна поща на IWHITEINSTANT.COM с всякакви средства и на всички носители, известни към момента или разработени в по-късен етап. Също така предоставяте на IWHITEINSTANT.COM правото да използва Вашето име във връзка с подадените материали и друга информация, както и във връзка с всички рекламни, маркетингови и промоционални материали, свързани с тях. Съгласявате се да не предявявате регресен иск срещу IWHITEINSTANT.COM за предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с имуществено право в комуникацията Ви с IWHITEINSTANT.COM.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Публикации, продукти, съдържание или услуги, посочени в настоящия документи или в Сайта са изключителни търговски марки или марки за услуги на IWHITEINSTANT.COM. Други наименования на продукти и дружества, посочени в Сайта е възможно да бъдат търговски марки на съответните свои собственици.

2. Употреба на сайта

Разбирате, че с изключение на информация, продукти или услуги, ясно обозначени като предоставяни от IWHITEINSTANT.COM, IWHITEINSTANT.COM не управлява, контролира или одобрява информация, продукти или услуги в Интернет по какъвто и да е начин. С изключение на идентифицираната информация, продукти или услуги на IWHITEINSTANT.COM цялата информация, продукти или услуги, предлагани чрез Сайта или в интернет обичайно се предлагат от трети лица, които не са свързани с IWHITEINSTANT.COM. Също така разбирате, че IWHITEINSTANT.COM не може да и не гарантира или обезпечава, че файловете, които са достъпни за сваляне чрез Сайта ще бъдат чисти от вируси, „червеи“, „троянски коне“ или друг код с проявени замърсяващи или унищожителни свойства. Отговаряте за прилагането на достатъчни процедури и контролни пунктове за удовлетворяване на Вашите конкретни изисквания за точност на входящите и изходящите данни и за поддържане на средства, външни за Сайта за реконструирането на изгубени данни.

ПОЕМАТЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И ИНТЕРНЕТ. IWHITEINSTANT.COM. IWHITEINSTANT.COM ПРЕДОСТАВЯ СВЪРЗАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В НЕПРОМЕНЕН ВИД И НЕ ДАВА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ОДОБРЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ) ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА, ВСЯКА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЧРЕЗ УСЛУГАТА ИЛИ КАТО ЦЯЛО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ И IWHITEINSTANT.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО ОТ ТАКАВА ТРАНСАКЦИЯ. ИЗЦЯЛО ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА И ПОЛЕЗНОСТТА НА ВСИЧКИ МНЕНИЯ, СЪВЕТИ, УСЛУГИ, ТЪРГОВСКА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ УСЛУГАТА ИЛИ В ИНТЕРНЕТ. IWHITEINSTANT.COM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ДЕФЕКТИ В УСЛУГАТА ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ.

ОСВЕН ТОВА РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ИНТЕРНЕТ СЪДЪРЖА НЕРЕДАКТИРАНИ МАТЕРИАЛИ, НЯКОИ ОТ КОИТО СА СЪС СЕКСУАЛНА НАСОЧЕНОСТ И МОГАТ ДА БЪДАТ ОБИДНИ ЗА ВАС. ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ТАКИВА МАТЕРИАЛИ Е НА ВАШ РИСК. IWHITEINSTANT.COM НЯМА КОНТРОЛ НАД И НЕ ПОЕМА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ IWHITEINSTANT.COM НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (I) КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДОБНИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ТРАНСАКЦИИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В РАМКИТЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ СВАЛЕНИ ОТ УСЛУГАТА, ИЛИ КАКВОТО И ДА Е ЗАБАВЯНЕ НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА, ДОРИ И АКО IWHITEINSTANT.COM ИЛИ НЕГОВИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЗАБАВЯНИЯ ИЛИ (II)ВСЕКИ ИСК, СВЪРЗАН С ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В УСЛУГАТА И/ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СВАЛЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. ПОНЕЖЕ НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ПРИЛОЖИМО ЗА ВАС. В ТАКИВА ДЪРЖАВИ ОТГОВОРНОСТТА НА IWHITEINSTANT.COM Е ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА/

IWHITEINSTANT.COM не дава гаранции от какъвто и да е характер относно който и да е уебсайт, до който можете да имате достъп през този сайт или който можете да свържете с този сайт. Когато влезете в уебсайт, различен от IWHITEINSTANT.COM, молим да имате предвид, че този сайт е различен от IWHITEINSTANT.COM и че IWHITEINSTANT.COM няма контрол върху съдържанието на този уебсайт. В допълнение, наличие на линк към уебсайта на IWHITEINSTANT.COM не означава, че IWHITEINSTANT.COM одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или ползването на уебсайта.

3. Обезщетение.

Съгласявате се да обезщетите, защитавате и предпазвате от вреди IWHITEINSTANT.COM, неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти, лицензодатели, доставчици и всички трети лица доставчици на информация на Услугата от и срещу всички загуби, разноски, щети и разходи, включително разумните адвокатски хонорари, произтичащи от нарушение на настоящия Договор (включително небрежност или неправомерно поведение) от Ваша страна или на което и да е друго трето лице, получило достъп до Услугата.

4. Права на трети лица.

Разпоредбите на т. 2 (Употреба на услугата) и 3 (Обезщетение) са в полза на IWHITEINSTANT.COM и неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти, лицензодатели, доставчици и трети лица доставчици на информация на Услугата. Всяко от тези физически и юридически лица имат правото да утвърждават и привеждат в сила тези разпоредби пряко спрямо Вас от свое име.

5. Срок; Прекратяване.

Настоящият Договор може да бъде прекратен от всяка страна без предизвестие по всяка причина. Разпоредбите на т. 1 (Авторско право, лицензи и представяне на идеи), 2 (Употреба на услугите), 3 (Обезщетение), 4 (Права на трети лица) и 6 (Разни) остават в сила след прекратяването на настоящия Договор.

6. Разни.

Настоящият Договор се подчинява на и се тълкува в съответствие с белгийското законодателство за договори, сключени и подлежащи на изпълнение в Белгия. Съгласявате се, че всяко съдебно дело или производство между IWHITEINSTANT.COM и вас поради каквато и да е цел, засягаща настоящия Договор или задълженията на страните по него, се завеждат изключително във федерален или щатски съд с компетентна юрисдикция, заседаващ в Белгия. Всяко основание за предявяване на иск или иск, които можете да повдигнете по отношение на Услугата, трябва да бъдат заведени в срок от 1 (една) година след възникване на иск или основание за предявяване на иск или такъв иск или основание за предявяване на иск се погасяват по давност. Невъзможност от страна на IWHITEINSTANT.COM да изиска или наложи строго изпълнение на която и да е разпоредба на настоящия Договор няма да се счита за отказ от тази разпоредба или право. Линията на поведение или търговската практика между страните не оказват влияние за изменение на която и да е разпоредба на настоящия Договор. IWHITEINSTANT.COM може да преотстъпва своите права и задължения по настоящия Договор на което и да е лице по всяко време без да Ви известява за това.

Всички права, които не са изрично предоставени в настоящия Договор, са запазени.