• Rychlý bělící účinek
  • Až o několik odstínů bělejší zuby
  • Napomáhá odstraňovat skvrny na zubech
  • Klinicky ověřeno*

Souprava k bělení zubů s rychlým výsledkem

Sylphar Websiteovereenkomst

De IWHITEINSTANT.COM website (de ‘Site’) is een online informatiedienst, aangeboden door Sylphar (’IWHITEINSTANT.COM’), en is onderhevig aan uw naleving van de bepalingen en voorwaarden die hieronder uiteengezet zijn. LEES DIT DOCUMENT ALSTUBLIEFT AANDACHTIG VOOR U ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT DE SITE OF DE SITE GEBRUIKT. DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DE SITE OF DE SITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U DAT U GEBONDEN BENT AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE HIERONDER UITEENGEZET ZIJN. ALS U NIET AAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GEBONDEN WILT ZIJN, MAG U ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE SITE OF DE SITE GEBRUIKEN. IWHITEINSTANT.COM KAN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN EN DIE WIJZIGINGEN ZULLEN METEEN VAN KRACHT ZIJN ZODRA DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE SITE GEPOST IS. U STEMT ERMEE IN OM DE OVEREENKOMST REGELMATIG TE BEKIJKEN EN OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN EN UW VOORTDURENDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE ZAL AFDOENDE ZIJN OM BESCHOUWD TE WORDEN ALS UW AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST.

1. Auteursrechten, licenties en het voorleggen van ideeën.

De volledige inhoud van de Site is beschermd door internationale wetten betreffende auteursrechten en handelsmerken. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn IWHITEINSTANT.COM, zijn filialen of licentiegevende derde partijen. U MAG HET MATERIAAL OP DE SITE, MET INBEGRIP VAN TEKSTEN, AFBEELDINGEN, CODES EN/OF SOFTWARE, NIET WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, HERUITGEVEN, UPLOADEN, POSTEN, OVERDRAGEN, OF DISTRIBUEREN, OP WELKE MANIER DAN OOK. U mag gedeeltes van de inhoud van verschillende delen van de Site printen en downloaden, maar alleen voor uw eigen, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt dat u geen waarschuwingen met betrekking tot auteursrechten of eigendomsrecht op het materiaal zal wijzigen of deleten. U stemt ermee in om IWHITEINSTANT.COM een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, permanente licentie te geven, met het recht op het verstrekken van sub-licenties, het reproduceren, distribueren, overdragen, creëren van ervan afgeleide werken, het in het openbaar vertonen en ten uitvoer brengen van materiaal en of informatie (inclusief, zonder enige beperking, ideeën die daarin voorgelegd worden voor nieuwe of verbeterde producten of diensten) die u verstuurt naar openbare delen van de Site (zoals bulletinboards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail aan IWHITEINSTANT.COM op welke manier dan ook en via elk soort media dat al bekend is of nog ontwikkeld moet worden. U geeft IWHITEINSTANT.COM ook het recht om uw naam te gebruiken in verband met het ingestuurde materiaal en andere informatie en eveneens in verband met alle reclame-, marketing en promotiemateriaal dat er verband mee houdt. U stemt ermee in om geen verhaal te halen op IWHITEINSTANT.COM met betrekking tot aangevoerde of werkelijke inbreuk op of toe-eigening van eventuele eigendomsrechten in uw mededelingen aan IWHITEINSTANT.COM.

HANDELSMERKEN

Publicaties, producten, inhoud of diensten waarnaar hierin of op de Site verwezen wordt, zijn exclusieve handelsmerken of dienstmerken van IWHITEINSTANT.COM. Andere producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Site kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

2. Gebruik van de Site.

U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of diensten die duidelijk geïdentificeerd zijn als geleverd door IWHITEINSTANT.COM, IWHITEINSTANT.COM op geen enkele manier andere informatie, producten of diensten op het internet aanbiedt, onder controle heeft of onderschrijft. Behalve de informatie, producten of diensten die geïdentificeerd zijn als afkomstig van IWHITEINSTANT.COM, worden alle informatie, producten en diensten die aangeboden worden via de Site of op het Internet in het algemeen aangeboden door derden, die geen verband houden met IWHITEINSTANT.COM. U begrijpt ook dat IWHITEINSTANT.COM niet kan garanderen, en dat ook niet doet, dat bestanden die gedownload kunnen worden via de Site niet besmet zullen zijn en geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes bevatten die besmetting veroorzaken of destructieve eigenschappen hebben. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwgezetheid van gegevensinvoer en -uitvoer en om een extern middel te hebben voor het herstel van eventuele verloren gegane gegevens.

U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. INWHITEINSTANT.COM ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE KOSTEN OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VEROORZAAKT WORDEN DOOR ZULKE TRANSACTIES. U BENT GEHEEL ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEOORDELEN VAN DE NAUWGEZETHEID, VOLLEDIGHEID EN HET NUT VAN MENINGEN, ADVIES, DIENSTEN, GOEDEREN EN ANDERE INFORMATIE DIE VERSCHAFT WORDT VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN. IWHITEINSTANT.COM GARANDEERT NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF GEEN FOUTEN BEVAT OF DAT DEFECTEN IN DE DIENST GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN.

U BEGRIJPT VERDER DAT DE AARD ZELF VAN HET INTERNET NIET-GEREDIGEERD MATERIAAL BEVAT EN DAT HET MATERIAAL SOMS EXPLICIET SEKSUEEL KAN ZIJN OF BELEDIGEND VOOR U KAN ZIJN. U VERSCHAFT ZICH VOOR EIGEN RISICO TOEGANG TOT DAT MATERIAAL. IWHITEINSTANT.COM HEEFT GEEN CONTROLE OVER DAT MATERIAAL EN NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR ZULK MATERIAAL.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

IN GEEN GEVAL ZAL IWHITEINSTANT.COM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (I) BIJKOMENDE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEIT, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF INFORMATIE, EN SOORTGELIJKE SCHADE) DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, OF ELKE INFORMATIE OF TRANSACTIES DIE AANGEBODEN WORDEN VIA DE DIENST OF DIE GEDOWNLOAD ZIJN VIA DE DIENST, OF ELKE VERTRAGING VAN ZULKE INFORMATIE OF DIENSTEN. ZELFS ALS IWHITEINSTANT.COM OF ZIJN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGERS GEWAARSCHUWD WAREN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE, OF (II) ELKE CLAIM DIE TOE TE SCHRIJVEN IS AAN FOUTEN, OMISSIE OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE DIENST EN/OF MATERIAAL OF INFORMATIE DIE GEDOWNLOAD IS VIA DE DIENST. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE, KAN HET BOVENSTAANDE EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DIE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IWHITEINSTANT.COM ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT ALS WETTELIJK TOEGESTAAN IS.

IWHITEINSTANT.COM tekent geen bezwaar aan tegen andere websites waartoe u toegang kunt krijgen via deze site of die een link verschaffen naar deze Site. Als u zich toegang verschaft tot een andere site dan de IWHITEINSTANT.COM-website, begrijp dan dat die site onafhankelijk is van IWHITEINSTANT.COM en dat IWHITEINSTANT.COM geen enkele controle heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar de IWHITEINSTANT.COM-website niet dat IWHITEINSTANT.COM de inhoud of het gebruik van die website onderschrijft of er verantwoordelijkheid voor aanvaardt.

3. Schadevergoeding.

U stemt ermee in om IWHITEINSTANT.COM, zijn bestuursleden, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en elke derde partij die informatie verschaft aan de dienst, te waarborgen, te beschermen en te vrijwaren tegen verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die het gevolg kunnen zijn van schendingen van deze Overeenkomst (inclusief nalatig of wederrechtelijk gedrag) door u of andere personen die zich toegang verschaffen tot de Dienst.

4. Rechten van derden.

De bepalingen die vastgelegd zijn in lid 2 (Gebruik van de Dienst) en 3 (Schadevergoeding) gelden ten voordele van IWHITEINSTANT.COM en zijn bestuursleden, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers. licentiegevers, leveranciers en elke derde partij die informatie verschaft aan de Dienst. Elk van deze personen of instanties zal het recht hebben om die bepalingen rechtstreeks, namens zichzelf, tegen u te doen gelden en ten uitvoer te brengen.

5. Duur; opzegging.

Deze overeenkomst mag op elk moment, om welke reden dan ook, door elke partij opgezegd worden zonder voorafgaande waarschuwing. De bepalingen die vastgelegd zijn in lid 1 (Auteursrechten, licenties en het voorleggen van ideeën), 2 (Gebruik van de dienst), 3 (Schadevergoeding), 4 (Rechten van derden) en 6 (Diversen) zullen van kracht blijven ondanks de opzegging van de overeenkomst.

6. Diversen.

Deze overeenkomst zal onderworpen zijn aan en opgesteld zijn in overeenkomst met de wetten van België die van toepassing zijn op overeenkomsten die aangegaan zijn en uitgevoerd worden in België. U stemt ermee in dat elk rechtsgeding of procedure tussen IWHITEINSTANT.COM en u, voor elk doel dat betrekking heeft op deze Overeenkomst of de verplichtingen van de partijen volgens de overeenkomst, exclusief plaats zal vinden in een bevoegde federale of staatsrechtbank in België. Elke vordering of claim die u kunt hebben met betrekking tot de Dienst moet ingediend worden binnen één (1) jaar nadat de vordering of de claim zich voordoet of geweigerd wordt. Mocht IWHITEINSTANT.COM het nalaten om aan te dringen op de strikte uitvoering van de bepalingen van deze Overeenkomst of ze ten uitvoer te brengen, kan dat niet beschouwd worden als verklaring van afstand van een bepaling of een recht. De gedragslijn tussen de partijen en de handelspraktijken zullen de bepalingen van deze Overeenkomst niet kunnen wijzigen. IWHITEINSTANT.COM mag zijn rechten en plichten met betrekking tot deze Overeenkomst op elk moment aan een andere partij overdragen, zonder u voorafgaand te waarschuwen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin toegekend worden, worden voorbehouden.