• Instant Whitening
  • Up to 8 shades whiter
  • Active stain remover
  • Strengthens the teeth
  • Clinically proven safe and effective
Professional teeth whitening kit for INSTANT results

Regulamin i polityka prywatności

Strona IWHITEINSTANT.COM („Strona”) to serwis informacyjny online prowadzony przez Sylphar („IWHITEINSTANT.COM”). Wymaga on zaakceptowania przez Ciebie poniższych warunków. PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE TEN DOKUMENT PRZED WEJŚCIEM NA STRONĘ LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ. WCHODZĄC NA STRONĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ ZGADZASZ SIĘ NA TO, ABY PONIŻSZE WARUNKI BYŁY DLA CIEBIE WIĄŻĄCE. JEŻELI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PROSIMY NIE WCHODZIĆ NA STRONĘ I NIE KORZYSTAĆ Z NIEJ. IWHITEINSTANT.COM W KAŻDYM MOMENCIE MOŻE DODAĆ DO UMOWY ZMIANY, KTÓRE WEJDĄ W ŻYCIE NATYCHMIAST PO OPUBLIKOWANIU ZMIENIONEJ UMOWY NA STRONIE. ZGADZASZ SIĘ OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ UMOWĘ, ABY BYĆ ŚWIADOMYM, ŻE MOGŁY ZOSTAĆ DO NIEJ DODANE ZMIANY I DALSZE TWOJE WCHODZENIE NA STRONĘ LUB KORZYSTANIE Z NIEJ BĘDZIE UWAŻANE ZA OSTATECZNE ZAAKCEPTOWANIE ZMIENIONEJ UMOWY.

1. Prawa autorskie, licencje i przekazywanie pomysłów

Całą zawartość Strony chronią międzynarodowe prawa autorskie i przepisy o znaku handlowym. Właścicielem praw autorskich i praw do znaku handlowego jest IWHITEINSTANT.COM, jej spółki powiązane oraz inne podmioty zewnętrzne nadające licencję. NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ, POWIELAĆ, PONOWNIE PUBLIKOWAĆ, WCZYTYWAĆ NA STRONĘ, PUBLIKOWAĆ NA STRONIE, PRZEKAZYWAĆ LUB ROZPROWADZAĆ, W ŻADEN SPOSÓB, MATERIAŁÓW ZE STRONY, W TYM TEKSTÓW, GRAFIKI, KODÓW I/LUB OPROGRAMOWANIA. Możesz drukować i pobierać fragmenty materiałów z różnych obszarów Strony tylko do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się nie modyfikować i nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich czy własności znajdujących się na materiałach. Zgadzasz się udzielić IWHITEINSTANT.COM niewyłącznej, wolnej od opłat, obowiązującej na całym świecie, stałej licencji, z prawem do pod-licencjonowania, powielania, dystrybuowania, przekazywania, tworzenia pochodnych materiałów, publicznego przekazywania i publicznego odtwarzania wszelkich materiałów i innych informacji (w tym, bez ograniczeń, pomysłów w nich zawartych na nowe produkty i udoskonalone produkty i usługi), które możesz umieszczać we wszelkich publicznych miejscach na Stronie (tablica ogłoszeń, fora, grupy dyskusyjne) lub wysłać pocztą elektroniczną do IWHITEINSTANT.COM lub przesłać innymi drogami i za pośrednictwem wszelkich mediów, w tym mediów, jeszcze nie znanych, które zostaną wynalezione też w przyszłości. Udzielasz także IWHITEINSTANT.COM prawa do wykorzystania twojego nazwiska w związku z przekazywanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku ze wszelkimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi odnoszącymi się do nich. Zgadzasz się nie dochodzić żadnych roszczeń od IWHITEINSTANT.COM z tytułu jakichkolwiek podejrzewanych lub rzeczywistych naruszeń lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do twoich wiadomości kierowanych do IWHITEINSTANT.COM.

ZNAKI HANDLOWE

Publikacje, produkty, treści lub usługi, o których mowa w tym dokumencie lub na Stronie są wyłącznymi znakami handlowymi lub znakami usługowymi IWHITEINSTANT.COM. Pozostałe nazwy produktów i podmiotów przytaczane na Stronie mogą być znakami handlowymi odpowiednio ich właścicieli.

2. Korzystanie ze Strony

Masz świadomość, że oprócz informacji, produktów lub usług jasno określonych jako dostarczane przez IWHITEINSTANT.COM, IWHITEINSTANT.COM w żaden sposób nie zarządza, nie kontroluje i nie wspiera żadnych informacji, produktów czy usług w Internecie. Poza informacjami, produktami lub usługami określonymi jako IWHITEINSTANT.COM, wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane poprzez Stronę lub w Internecie generalnie oferowane są przez strony trzecie nie powiązane z IWHITEINSTANT.COM. Rozumiesz także, iż IWHITEINSTANT.COM nie może zagwarantować czy poręczyć ani też nie gwarantuje i nie poręcza, że pliki udostępnione do pobrania za pośrednictwem Strony są wolne od wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich lub innego oprogramowania, które mogłoby mieć zanieczyszczające lub niszczące właściwości. Sam ponosisz odpowiedzialność za wdrożenie wystarczających procedur i sprawdzeń, aby spełnić własne wymagania co do poprawności danych wczytywanych i pobieranych oraz do utrzymania rozwiązań zewnętrznych wobec Strony, pozwalających na odzyskanie wszelkich utraconych danych.

PRZYJMUJESZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE ZE STRONY I Z INTERNETU. IWHITEINSTANT.COM ZAPEWNIA STRONĘ I ODNOŚNE INFORMACJE W FORMULE „JAK JEST” („AS IS”) I NIE WYDAJE ŻADNYCH JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ, PORĘCZEŃ (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI TYTUŁU LUB UCZCIWOŚCI, ANI TEŻ DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPEŁNIANIA PRZEZ PRODUKTY I USŁUGI KRYTERIÓW SPRZEDAŻY CZY ODPOWIEDNIOŚCI DO DANEGO ZASTOSOWANIA) W ODNIESIENIU DO SERWISU, DO WSZELKICH INFORMACJI O TOWARZE PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SERWIS I OGÓLNIE W INTERNECIE, A PONADTO IWHITEINSTANT.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK KOSZT LUB SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO, JAK I POŚREDNIO Z JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI. WYŁĄCZNIE DO CIEBIE NALEŻY DOKONANIE OCENY DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZELKICH OPINII, PORAD, USŁUG, TOWARU I INNYCH INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SERWIS LUB OGÓLNIE W INTERNECIE. IWHITEINSTANT.COM NIE GWARANTUJE, ŻE PRACA SERWISU BĘDZIE PRZEBIEGAŁA BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, ANI TEGO CZY WADY SERWISU ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

ROZUMIESZ PONADTO, IŻ Z SAMEJ NATURY INTERNETU WYNIKA TO, ŻE ZAWIERA ON NIEEDYTOWANE MATERIAŁY, NIEKTÓRE Z NICH O DOSADNIE SEKSUALNEJ TREŚCI LUB OBRAŹLIWE. DOSTĘP DO TAKICH MATERIAŁÓW JEST NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. IWHITEINSTANT.COM NIE MA KONTROLI NAD TAKIMI MATERIAŁAMI I NIE PRZYJMUJE ZA NIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU IWHITEINSTANT.COM NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA (I) SZKODY WSKUTEK NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ, SZKODY WYNIKOWE LUB POŚREDNIE (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY PROGRAMÓW LUB DANYCH ITP.) POWSTAŁE WSKUTEK UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA SERWISU, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE LUB TRANSAKCJE PRZEKAZYWANE W SERWISIE LUB POBIERANE Z SERWISU, ANI TEŻ ZA OPÓŹNIENIE TAKICH INFORMACJI LUB USŁUG; NAWET JEŻELI IWHITEINSTANT.COM LUB JEJ UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI OSTRZEŻENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PODOBNIE, SPÓŁKA NIE ODPOWIADA ZA (II) WSZELKIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU BŁĘDÓW, ZANIECHAŃ LUB INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SERWISIE I/LUB MATERIAŁACH LUB INFORMACJACH POBIERANYCH Z SERWISU. Z UWAGI NA TO, IŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYPADKOWE I WYNIKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO CIEBIE. W TAKICH PAŃSTWACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ IWHITEINSTANT.COM OGRANICZONA JEST W NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM STOPNIU DOZWOLONYM PRAWEM.

IWHITEINSTANT.COM nie składa żadnego oświadczenia na temat jakiejkolwiek innej strony internetowej, na którą można dostać się poprzez Stronę, lub która może prowadzić do Strony. Kiedy wchodzisz na stronę nie będącą stroną IWHITEINSTANT.COM, prosimy mieć świadomość, że jest ona niezależna od IWHITEINSTANT.COM, a IWHITEINSTANT.COM nie ma kontroli nad jej treścią. Dodatkowo, link do strony IWHITEINSTANT.COM nie oznacza, że IWHITEINSTANT.COM wspiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub użytkowanie takiej strony.

3. Zwolnienie od odpowiedzialności

Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności i zobowiązujesz się bronić w przypadku roszczeń IWITEINSTANT.COM, jej urzędników, dyrektorów, pracowników, pośredników, licencjodawców, dostawców oraz wszelkich zewnętrznych dostarczycieli informacji do Serwisu przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, które mogłoby powstać wskutek jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy (w tym zaniedbanie lub nieuczciwe postępowanie) przez ciebie lub inną osobę korzystającą z Serwisu.

4. Prawa osób trzecich

Postanowienia paragrafu 2 (Korzystanie z Serwisu), i 3. (Zwolnienie z odpowiedzialności) wprowadzone zostały na korzyść IWHITEINSTANT.COM oraz jej urzędników, dyrektorów, pracowników, pośredników, licencjodawców, dostawców oraz wszelkich zewnętrznych dostarczycieli informacji do Serwisu. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo do wyrażenia i wykonania tych postanowień bezpośrednio wobec ciebie i w swoim własnym imieniu.

5. Okres obowiązywania; Zakończenie

Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron bez powiadomienia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Postanowienia paragrafu 1 (Prawa autorskie, licencje i dostarczanie pomysłów), 2 (Korzystanie z Serwisu), 3. (Zwolnienie od odpowiedzialności), 4. (Prawa stron trzecich) oraz 6 (Inne postanowienia) będą obowiązywały także po zakończeniu niniejszej Umowy.

6. Inne postanowienia.

Niniejsza Umowa w całości podlega prawu belgijskiemu i według tego prawa winna być interpretowana, przy czym przepisy, do których odwołuje się, stosują się do umów sporządzonych i realizowanych w Belgii. Wyrażasz zgodę, aby wszelkie czynności prawne lub postępowania pomiędzy IWHITEINSTANT.COM a tobą, w jakimkolwiek celu dotyczącym niniejszej Umowy lub zobowiązań Stron tejże Umowy, rozpatrywane były wyłącznie w federalnym lub państwowym sądzie kompetentnej jurysdykcji z siedzibą w Belgii. Wszelkie pozwy lub dochodzenie roszczeń, jakie mógłbyś złożyć w odniesieniu do Serwisu muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub zaistnienia przyczyny pozwu, w przeciwnym razie takie roszczenie lub pozew zostaną unieważnione. Jeżeli IWHITEINSTANT.COM nie będzie nalegała na wykonanie lub nie wyegzekwuje ścisłego wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nie będzie to interpretowane jako odstąpienie od danego postanowienia lub uprawnienia. Zarówno kodeks postępowania pomiędzy Stronami, jak i praktyki handlowe nie pozwalają na modyfikowanie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. IWHITEINSTANT.COM może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu w dowolnym momencie, bez powiadomienia cię o tym.

Wszelkie prawa nie udzielone w sposób jasny w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.