• سفید کنندگی فوری
  • تا ٨ درجه سفید ترکردن دندان ها
  • لکه بر فعال
  • تقویت کننده دندان
  • کارآمد و بی ضرر
کیت حرفه ای سفید کننده دندان برای ایجاد نتایج فوری

فرمول اثبات شده

در حقیقت ما یک روش سفید کننده دندان  ابداع کرده ایم که فاقد هیدروژن پروکسید است و یک محصول بسیار کارآمد است که بر پایه فناوری منحصر به فرد FCC قرار دارد . در این محصول از کریستالهای زیست فعال سفید کننده به همراه یک ترکیب پلیمری قوی استفاده شده است. به لطف این فناوری نوین، کریستالهای فعال سفید کننده بر سطح دندان ثابت می شود. تثبیت فیزیکی کریستالهای سفید کننده به تاثیر سفید کنندگی قابل مشاهده می انجامد. فناوری FCC با نوآوری سفید کنندگی P.A.P تقویت شده که یک مولکول از بین برنده قوی لکه هاست و رنگ زا ها را به قطعات کوچک تبدیل و در سطح دندان قرار میدهد بدون آنکه به ساختار دندان آسیب برساند. مطالعات بالینی نشان داده که این محصول یک محصول صد درصد بی خطر است که پس از اولین استفاده تاثیر سفیدکنندگی سریع آن قابل مشاهده است.بعضی افراد بعد از اولین درمان دندانهایشان تا ٨ درجه سفیدترشده است .با این وجود افراد با یکدیگر تفاوت دارند و ممکن است نتایج برای هر فرد متفاوت باشد.