• Tūlītēja balināšana
  • Līdz pat 8 toņiem baltāki zobi
  • Ātri un efektīvi noņem tumšo aplikumu
  • Stiprina zobus
  • Klīniski pierādīta drošība un efektivitāte
Profesionāls zobu balināšanas komplekts ar TŪLĪTĒJU iedarbību

Sylphar tīmekļvietnes līgums

IWHITEINSTANT.COM tīmekļa vietne („Vietne“) ir tiešsaistes informācijas pakalpoJums, ko nodrošina Sylphar („IWHITEINSTANT.COM“), ar nosacījumu, ka Jūs ievērojot turpinājumā izklāstītos noteikumus un nosacījumus. PIRMS VIETNES APMEKLĒŠANAS VAI IZMANTOŠANAS, RŪPĪGI IZLASIET ŠO DOKUMENTU. APMEKLĒJOT VAI IZMANTOJOT VIETNI, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT TURPINĀJUMĀ IZKLASTĪTOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. JA NEVĒLATIES IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, JŪS NEDRĪKSTAT APMEKLĒT VAI IZMANTOT ŠO VIETNI. IWHITEINSTANT.COM IR TIESĪGS GROZĪT ŠO LĪGUMU JEBKURĀ LAIKĀ, UN ŠIE GROZĪJUMI STĀJAS SPĒKĀ UZREIZ PĒC GROZĪTĀ LĪGUMA PUBLICĒŠANAS VIETNĒ. JŪS PIEKRĪTAT LAIKU PA LAIKAM PĀRSKATĪT LĪGUMU, LAI IEPAZĪTOS AR GROZĪJUMIEM. VIETNES APMEKLĒŠANA VAI IZMANTOŠANA TIKS UZSKATĪTA PAR JŪSU PIEKRIŠANU LĪGUMA GROZĪJUMIEM.

1. Autortiesības, atļaujas un ierosinājumi.

Visu šīs Vietnes saturu aizsargā starptautiski autortiesību un prečzīmju likumi. Autortiesību un prečzīmju īpašnieks ir IWHITEINSTANT.COM, tā meitasuzņēmumi vai citas trešās personas, kas ir atļaujas devējas. JŪS NEDRĪKSTAT NEKĀDĀ VEIDĀ PĀRVEIDOT, KOPĒT, REPRODUCĒT, PĀRPUBLICĒT, AUGŠUPIELĀDĒT, PUBLICĒT, PĀRSŪTĪT VAI IZPLATĪT VIETNĒ IEVIETOTOS MATERIĀLUS, TOSTARP TEKSTUS, GRAFIKAS, KODU UN/VAI PROGRAMMATŪRU. Jūs drīkstat izdrukāt un lejupielādēt materiālu fragmentus no dažādām Vietnes vietām tikai saviem nekomerciāliem mērķiem ar nosacījumu, ka Jūs piekrītat nemainīt vai nedzēst no materiāliem autortiesību vai īpašumtiesību paziņojumus. Jūs piekrītat piešķirt IWHITEINSTANT.COM neekskluzīvu, bezatlīdzību, starptautisku, beztermiņa atļauju, ar tiesībām dot apakšatļauju, reproducēt, izplatīt, pārraidīt, radīt atvasinātus darbus, publiski attēlot un publiski izstrādāt jebkādus materiālus un cita veida informāciju (tostarp, bet neaprobežojoties ar, šeit ietvertas idejas jauniem vai uzlabotiem produktiem un pakalpojumiem), kuras Jūs iesniedzat jebkurā publiski pieejamā Vietnes daļā (piemēram, ziņojumu dēlī, forumā un intereškopā) vai nosūtot pa e-pastu uz IWHITEINSTANT.COM, izmantojot jebkādus līdzekļus vai jebkādus zināmus vai nākotnē izstrādātus komunikācijas veidus. Tāpat Jūs piešķirat IWHITEINSTANT.COM tiesības izmantot Jūsu vārdu saistībā ar iesniegtajiem materiāliem un citu informāciju, kā arī saistībā ar visa veida reklāmas un mārketinga materiāliem attiecībā uz to. Jūs piekrītat, ka Jums nav regresa tiesību pret IWHITEINSTANT.COM par jebkādu iespējamu vai faktisku pārkāpumu vai jebkādu īpašumtiesību piesavināšanos Jūsu saziņā ar IWHITEINSTANT.COM.

PREČZĪMES

Līgumā vai vietnē minētās publikācijas, produkti, saturs vai pakalpojumi ir IWHITEINSTANT.COM ekskluzīvas prečzīmes vai pakalpojumu zīmes. Citi Vietnē minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku prečzīmes.

2. Vietnes izmantoJums.

Jūs saprotat, ka, izņemot informāciju, produktus vai pakalpojumus, kas ir skaidri norādīti kā IWHITEINSTANT.COM sagatavoti, IWHITEINSTANT.COM nekādā veidā nepārvalda, nepārbauda un neapstiprina jebkādu informāciju, produktus vai pakalpojumus interneta vidē. Izņemot IWHITEINSTANT.COM. identificētu informāciju, produktus vai pakalpojumus, šajā Vietnē vai internetā piedāvāto informāciju, produktus un pakalpojumus piedāvā trešās personas, kas nav saistītas ar IWHITEINSTANT.COM. Jūs arī saprotat, ka IWHITEINSTANT.COM nevar garantēt un negarantē, kā arī negalvo, ka Vietnē lejupielādei pieejamie faili nesatur inficēšanos vai vīrusus, tārpus, Trojas zirgus vai citus kodus, kam piemīt piesārņojošas vai iznīcinošas īpašības. Jūs esat atbildīgs par pasākumiem un procedūrām, kas apmierina Jūsu konkrētās prasības attiecībā uz datu ievades un izvades pareizību, kā arī par ārēju līdzekļu nodrošināšanu nozaudētu datu atjaunošanai.

JŪS UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU UN RISKU PAR VIETAS UN INTERNETA IZMANTOŠANU. IWHITEINSTANT.COM NODROŠINA VIETNI UN AR TO SAISTĪTO INFORMĀCIJU TĀDĀ VEIDĀ, KĀDA TĀ IR, UN NEIZVIRZA NEKĀDUS TIEŠUS VAI NETIEŠUS GALVOJUMUS, PROTESTUS VAI APSTIPRINĀJUMUS (TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, IEROBEŽOJUMUS ATTIECĪBĀ UZ NOSAUKUMU VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, GALVOJUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM) ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU, JEBKĀDU PREČU INFORMĀCIJU VAI PAKALPOJUMU, KAS TIEK SNIEGTS ŠAJĀ PAKALPOJUMĀ VAI INTERNETĀ KOPUMĀ. TĀPAT IWHITEINSTANT.COM NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDĀM IZMAKSĀM VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS TIEŠI VAI NETIEŠI IZRIET NO JEBKĀDA TĀDA DARĪJUMA. JŪSU PIENĀKUMS IR IZVĒRTĒT VISU VIEDOKĻU, IETEIKUMU, PAKALPOJUMU, PRECES UN CITAS AR PAKALPOJUMU SAISTĪTAS VAI INTERNETĀ SNIEGTAS INFORMĀCIJAS PAREIZĪBU, PILNĪGUMU UN LIETDERĪBU. IWHITEINSTANT.COM NEGARANTĒ, KA PAKALPOJUMS BŪS NEPĀRTRAUKTS VAI NEKĻŪDĪGS, KĀ ARĪ NEGARANTĒ TO, VAI DEFEKTI PAKALPOJUMĀ TIKS IZLABOTI.

JŪS ARĪ SAPROTAT, KA INTERNETS SATUR NEREDIĢĒTUS MATERIĀLUS, NO KURIEM DAŽI IR SEKSUĀLI ATKLĀTI VAI VAR BŪT AIZSKAROŠI. JŪSU UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR PIEKĻUVI ŠĀDIEM MATERIĀLIEM. IWHITEINSTANT.COM NEVAR IZKONTROLĒT ŠĀDUS MATERIĀLUS, KĀ ARĪ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TIEM.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

IWHITEINSTANT.COM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR (I) JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI NETIEŠI NODARĪTIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PROGRAMMU VAI INFORMĀCIJAS ZAUDĒJUMIEM UN TAMLĪDZĪGI), KAS RADUŠIES PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS GAITĀ VAI NESPĒJĀ TO IZMANTOT, KĀ ARĪ PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMĀ VEIKTAJIEM VAI PAKALPOJUMĀ LEJUPIELĀDĒTIEM DARĪJUMIEM, VAI ŠĀDAS INFORMĀCIJAS VAI PAKALPOJUMA KAVĒJUMIEM. PAT JA IWHITEINSTANT.COM VAI TĀS PILNVAROTAJIEM PĀRSTĀVJIEM IR BIJIS ZINĀMSI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMNĪBU, VAI (II) JEBKURU CITU NORĀDI, KAS ATTIECINĀMA UZ KĻŪDĀM, IZLAIDUMIEM VAI CITA VEIDA NEPRECIZITĀTĒM PAKALPOJUMĀ UN / VAI MATERIĀLOS VAI INFORMĀCIJĀ, KAS TIEK LEJUPIELĀDĒTA, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU. TĀ KĀ DAŽĀS VALSTĪS NETIEK PIEĻAUTA ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOŠANA ATTIECĪBĀ UZ IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS, IESPĒJAMS, UZ JUMS NEATTIECAS. ŠĀDĀS VALSTĪS IWHITEINSTANT.COM ATBILDĪBA IR IEROBEŽOTA TĀDĀ MĒRĀ, KĀDĀ TO ATĻAUJ LIKUMS.

IWHITEINSTANT.COM nesniedz paziņojumus par citām tīmekļa vietnēm, kurām Jūs varat piekļūt no šīs Vietnes vai no kurām Jūs varat tikt novirzīti uz šo vietni. Apmeklējot tīmekļa vietni, kas nav IWHITEINSTANT.COM tīmekļa vietne, Jums jāsaprot, ka tā ir no IWHITEINSTANT.COM neatkarīga tīmekļa vietne, un ka IWHITEINSTANT.COM nekontrolē attiecīgās tīmekļa vietnes saturu. Turklāt, saite uz IWHITEINSTANT.COM tīmekļa vietni nenozīmē, ka IWHITEINSTANT.COM apstiprina vai akceptē jebkādu atbildību par šādas tīmekļa vietnes saturu vai izmantošanu.

3. Zaudējumu atlīdzināšana.

Jūs piekrītat atbrīvot no zaudējumiem, aizstāvēt un aizsargāt IWHITEINSTANT.COM, tā amatpersonas, vadītājus, darbiniekus, pārstāvjus, atļauju devējus, piegādātājus un trešo pušu informācijas sniedzējus no un pret visiem zaudējumiem, izdevumiem, kaitējumiem un izmaksām, tostarp pamatotiem advokātu honorāriem, kas rodas gadījumā, ja Jūs vai kāda cita persona, izmantojot Pakalpojumam, pārkāpj šo nolīgumu (tostarp neuzmanīgu vai nelikumīgu darbību rezultātā).

4. Trešo personu tiesības.

Šo noteikumu 2. (Pakalpojuma izmantošana) un 3. (Zaudējumu atlīdzināšanu) punkti aizstāv IWHITEINSTANT.COM un tās amatpersonu, vadītāju, darbinieku, pārstāvju, atļauju devēju, piegādātāju un trešo personas informācijas sniedzēju intereses. Katra no šīm personām vai organizācijām ir tiesīga savā vārdā aizstāvēt un īstenot šos noteikumus tieši pret Jums.

5. Darbības laiks. Pārtraukšana.

Līgumu drīkst pārtraukt jebkura no pusēm bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ. Notikumu 1. punkta (Autortiesības, atļaujas un ierosinājumi), 2. punkta (Pakalpojuma izmantošana), 3. punkta (Zaudējumu atlīdzināšana), 4. punkta (Trešo personu tiesības) un 6. punkta (Dažādi) nosacījumi nezaudē spēku arī pēc šā Līguma pārtraukšanas.

6. Dažādi.

Līgums tiek regulēts un interpretēts saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem, kas piemērojami Beļģijā noslēgtiem un īstenojamiem līgumiem. Jūs piekrītat, ka visas tiesiskās darbības vai tiesvedības starp IWHITEINSTANT.COM un Jums jebkādu iemeslu dēļ saistībā ar šo Līgumu vai pušu saistībām attiecībā uz to, tiek nodotas izskatīšanai tikai kompetentās jurisdikcijas federālajā vai valsts tiesas sēdē Beļģijā. Jebkāds prasības vai sūdzības pamatoJums attiecībā uz Pakalpojumu ir jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc prasības vai sūdzības rašanās, pretējā gadījumā šādai prasībai vai sūdzībai iestājas noilgums. IWHITEINSTANT.COM nespēja pieprasīt vai īstenot stingru šā Līguma nosacījumu ievērošanu nav uzskatāma par atteikšanos no nosacījumiem vai tiesībām. Pušu uzvedība un tirdzniecības prakse negroza šā Līguma noteikumus. Līgumā paredzētās tiesības un pienākumus IWHITEINSTANT.COM var deleģēt jebkurai pusei jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajā Līgumā, tiek paturētas.